Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen U hierna de koper genoemd en Online Sanitair BV hierna de verkoper genoemd.

1.Algemeen:

Door het aangaan van een overeenkomst met Online Sanitair BV zijn de Algemene verkoopsvoorwaarden automatisch van toepassing.

2. Betaling:

De betaling van een bestelling dient ons binnen de 7 dagen toe te komen. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de totaalbedragen verschuldigd, met een minimum van 25 euro alsook een verwijlinterest van 1% per maand.

Alle goederen blijven volle eigendom van de verkoper tot op het tijdstip van de volledige betaling.

3. Levering:

Bij de levering zal de chauffeur in de mate van het mogelijke zo dicht mogelijk bij het afleveradres parkeren en de goederen naast de vrachtwagen lossen. Het binnendragen van de goederen gebeurt uitsluitend door de koper die voldoende mankracht dient te voorzien. Bij de levering dient de koper de goederen onmiddellijk en grondig op zichtbare schade te controleren en eventuele schade te vermelden op de aflever bon. Nadien worden klachten op zichtbare schade niet meer aanvaard.

4. Levertermijn:

De levertermijn kan variëren van 1 week tot 16weken. Is een bepaald artikel niet voorradig zal de klant daarover op de hoogte gesteld worden en een raming van de levertermijn ontvangen.

5. Montage:

Al de goederen worden in ongemonteerde toestand geleverd. De eindmontage alsook de periodieke onderhoudsbeurten (indien van toepassing) dienen op kosten van de koper door een geregistreerd installateur naar keuze van de koper te worden uitgevoerd. Zelfmontage is volledig op eigen risico.

Pas nadat de goederen volgens het AREI zijn beveiligd, uitvoerig getest op hun goede werking en volledig waterdicht zijn afgewerkt mogen deze in gebruik genomen worden. Geen enkel schadeclaim zal worden aanvaard.

6. Garantie:

Tenzij anders vermeld zijn al onze artikelen nieuw en beschikken over de wettelijke garantie.

Om van de garantie te kunnen genieten dient men het artikel te behandelen zoals een goede huisvader, de nodige zorg, reiniging alsook (indien van toepassing) de periodieke onderhoudsbeurten uit te voeren. Bij defect dient het onderdeel ter controle of herstelling naar ons depot gebracht worden. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, een ongeval of crash of het niet voor kunnen leggen van de (indien van toepassing) periodieke onderhoudsfacturen.

7. Laagste prijsgarantie:

Onze laagste prijsgarantie is van toepassing tot 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.

Onze laagste prijsgarantie is enkel van toepassing op de artikels van het merk Sanifun.

De laagste prijsgarantie is niet van toepassing op veilingen, promoties, falingen of uitverkopen.

8.Herroepingsrecht:

Wanneer u een product online aankoopt op www.online-sanitair.com of www.online-sanitairkopen.nl kunt u als consument vanaf de levering gedurende 14 dagen afstand doen van uw aankoop.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen noch aankopen door rechtspersonen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U dient hiervoor uitsluitend gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat u kan downloaden in de footer van onze website. U dient het formulier voor herroeping correct in te vullen, te ondertekenen en door te e-mailen naar invoice@online-sanitair.com

De datum dat de e-mail met het correct ingevuld en ondertekend formulier van herroeping aankomt op het mailadres invoice@online-sanitair.com is de enige geldende datum van de herroeping.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht ontvangt u een verzendlabel via e-mail. U dient de goederen is een stevige doos te plaatsen en met opvulmateriaal schokbestendig te maken zodat de goederen tijdens het transport niet beschadigd kunnen worden. Plak de verzendlabel op de door u aangebrachte externe doos. U bent verantwoordelijk dat het pakket onbeschadigd aankomt dus goed verpakken is een noodzaak en breng het pakket binnen de 3 werkdagen naar een post.nl kantoor. (Op de originele verpakking mag niets gekleefd of geschreven worden).

Het retourneren via een post.nl label is enkel mogelijk voor kleine producten met een maximum afmeting van H 100 cm x B 50 cm x L 40 cm en maximumgewicht van 10 kg. Eveneens breukgevoelige producten zoals spiegels, wastafels, waskommen en alles uit porselein kunnen niet met een post.nl label geretourneerd worden. Voor producten die niet via een post.nl label geretourneerd kunnen worden kan Online-Sanitair BV de goederen op een afgesproken dag komen ophalen.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten waarbij de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, en een aankoopbewijs bijgevoegd zijn.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Online-Sanitair BV zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

• Geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen;

• Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

• Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via het formulier van herroeping zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14-daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14-daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.

Binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten wordt, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de klant of hiermee heeft ingestemd. Er wordt niet in cash uitbetaald. Online-Sanitair BV behoudt zich te allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Het kosteloos retourneren is enkel geldig voor producten die met een post.nl label geretourneerd kunnen worden en verzonden worden vanuit België en Nederland (eilanden niet inbegrepen).

9. Schrijffouten:

Online-Sanitair BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schrijf en (druk)fouten die in zijn aanbiedingen, teksten en prijzen voorkomen alsook afwijkende afbeeldingen.

10. Geschillen:

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van Antwerpen of andere naar keuze van de verkoper bevoegd.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage